2022_VerantwortungUmwelt_Header
Navštivte nás také naInstagram Logo

Odpovědnost za naše životní prostředí

Chceme šetřit zdroje a přistupujeme k našemu životnímu prostředí s respektem – je to naše osobní přání. Opatření, která již byla v této oblasti úspěšně realizována, nás utvrzují v našem konání. Jsme například partnerem iniciativy klimaaktiv Pakt, spolupracujeme s organizací ARA (Altstoff Recycling Austria) a používáme 100% zelenou energii. Tým Ölz pro energetický management realizuje opatření zaměřená na úsporu energie.

kuřata z volného výběhu

Vejce od slepic z volného chovu

Ve společnosti Ölz jsme se jako první pekárenská značka z Rakouska s mezinárodní působností rozhodli přejít na vejce od slepic z kontrolovaného volného chovu. Další odpovědný krok ke zlepšení standardu dobrých životních podmínek zvířat a s ohledem na naši strategii v oblasti udržitelnosti.

číst dál
Lebensmittelverpackung im Kreislauf Nachhaltigkeit

Balení potravin

Přispění k udržitelnosti
Proč balíme pečivo? Jaké obaly chrání sendviče, mléčné houstičky a jiné výrobky co nejlépe, takže mají dobrou trvanlivost a jsou hygienicky nezávadné?

číst dál
ARA-verpackung-im-kreislauf

ARA – koloběh obalu

Ve spolupráci s organizací ARA (Altstoff Recycling Austria) provádíme tříděný sběr, recyklaci a likvidaci obalových materiálů v systému ARA. Společně s organizací chceme ve společnosti Ölz Meisterbäcker vytvářet větší povědomí o zdroji, který představuje obal.

„Podílíme se na kampani organizace ARA nazvané ‚Chceme tvoje obaly zpět‘, protože je naším cílem uvést obaly zpět do oběhu.“ Mag. Florian Ölz, jednatel a spoluvlastník

Přispíváme aktivně k šetrnému přístupu k životnímu prostředí. V roce 2021 byly díky sběru a recyklaci našeho obalu v systému ARA nahrazeny primární suroviny a zdroje energie a bylo tak ušetřeno 2.277 tun ekvivalentu CO2. To odpovídá přibližně emisím skleníkových plynů vzniklým ujetím více než 29 milionů kilometrů osobními vozidly. Z úzké spolupráce společností ARA a Ölz profitují také zákazníci a spotřebitelé společnosti Ölz: Mohou se spolehnout na sběr, třídění a recyklaci společností ARA.

Ochrana a hygiena pečiva jsou možné jen ve správném obalu. Díky úplnému upuštění od kompozitních materiálů a výhradnímu používání monofólií přispíváme ve společnosti Ölz významnou měrou k recyklovatelnosti obalových materiálů. Nejvyšší premisou ve společnosti Ölz Meisterbäcker je s ohledem na používaný obalový materiál: Co nejméně a jen tolik, kolik je třeba.

ARA je v Rakousku symbolem pro efektivní a cenově výhodný sběr, recyklaci a likvidaci veškerých odpadů. ARA se všemi svými partnery v Rakousku ušetří každoročně 530.000 tun CO2, což je velký úspěch, který budeme všichni společně dále optimalizovat.

číst dál minimalizovat
FAIRTRADE Kakaobäuerin Victorienne Fle

Výhradně kakao s certifikací FAIRTRADE

Spravedlnost jako recept na úspěch: Jako 1. značka pečiva sázíme ve společnosti Ölz Meisterbäcker výhradně na kakao s certifikátem FAITRADE. Certifikace FAIRTRADE nám umožňuje být udržitelní i u kakaa, které nepatří k regionální surovině.

číst dál
klimaativPakt2030

Jsme partnery iniciativy klimaaktiv Pakt

Společnost Ölz Meisterbäcker je společně s 10 dalšími rakouskými podniky oficiálním partnerem iniciativy klimaaktiv Pakt. S velkou radostí se účastníme partnerství spolkového ministerstva zaměřeného na pokrok v oblasti ochrany klimatu a přebíráme trvalou odpovědnost.

Pokračujeme v úspěšných aktivitách v oblasti úspor energií z iniciativy klimaaktiv Pakt2020 a dále je rozšiřujeme. Od roku 2005 se nám např. podařilo snížit v naší pekárně spotřebu energií na kilogram pečiva již o jednu třetinu. Cílů Rakouska a EU v oblasti ochrany klimatu dosáhneme pouze společnou snahou nás všech.

Co je klimaaktiv Pakt2030? 
klimaaktiv Pakt je partnerství na ochranu klimatu iniciované Spolkovým ministerstvem ochrany klimatu, životního prostředí, energie, mobility, inovací a technologie (BMK). Jako účastníci partnerství klimaaktiv Pakt2030 přispíváme mimořádnou měrou k plnění klimatických cílů Rakouska a EU. BMK se spolkovou ministryní Leonore Gewesslerovou vyzvalo dne 18. října 2021 k oficiálnímu podpisu partnerské dohody klimaaktiv Pakt2030. Jednatel a spoluvlastník Florian Ölz se účastnil osobně. 

Společný cíl iniciativy klimaaktiv Pakt: snížení emisí CO2 do roku 2030 minimálně o 50 %*. Společně s 10 dalšími partnery této iniciativy máme na zřeteli jeden cíl: větší ochranu klimatu! Společným cílem všech 11 členů iniciativy klimaaktiv Pakt je snížit do roku 2030 emise CO2 minimálně o 50 %*. K tomu se zavazujeme dobrovolně a závazně. Aktivity, které s tím souvisejí, jsou velmi ambiciózní. Významnou součástí iniciativy klimaaktiv Pakt je externí monitoring zaměřený na dohled a kontrolu cílů, který podstupujeme jednou ročně. 

Ve společnosti Ölz Meisterbäcker přijímáme odpovědnost za tyto důležité úkoly, protože jde o budoucnost naši a budoucnost příštích generací. 

Úspěšně již byla realizována iniciativa klimaaktiv Pakt2020 – pro větší ochranu klimatu

Přistoupením k iniciativě klimaaktiv Pakt2020 jsme se do roku 2020 zavázali k úsporám v oblasti energetické efektivity, obnovitelných zdrojů energie a v oblasti budov a mobility. Tento cíl jsme splnili. Klimaaktiv pakt2020 byla společná inciativa Spolkového ministerstva zemědělství a lesního hospodářství, životního prostředí a vodního hospodářství a celkem 12 podniků. Stanovený cíl: snížit za dobu trvání iniciativy emise CO2 o 1,39 milionů tun. Jsme hrdí na to, že se nám společně s 11 dalšími partnery iniciativy Pakt2020 podařilo tento cíl splnit. Motivuje nás to pokračovat v udržitelných aktivitách.

*(Základ: rok 2005)

číst dál minimalizovat
Klimaaktiv_Auszeichnung_neu

5. Ocenění klimaaktiv za přínos k ochraně klimatu

Již popáté nás Spolkové ministerstvo pro udržitelný rozvoj a cestovní ruch (BMNT) ocenilo za naši mimořádnou angažovanost v oblasti energetické efektivity.

Cenu jsme dostali za koncepci trvalé udržitelnosti, při níž se vznikající teplo z pečení použije dvakrát – jednak k pečení a jednak jako energetický zdroj pro náš podnik.

Ocenění klimaaktiv za přínos k ochraně klimatu 2017

V roce 2017 jsme již počtvrté převzali od Spolkového ministerstva zemědělství a lesního hospodářství, životního prostředí a vodního hospodářství ocenění klimaaktiv za přínos k ochraně klimatu.  V roce 2017 jsme úspěšně realizovali následující opatření:

• instalaci nového větracího zařízení pro chladicí věž
• instalaci centrálních chladicích věží
• implementaci nové koncepce osvětlení pro oblasti příprava práce a dílna

Ocenění klimaaktiv 2016za přínos k ochraně klimatu

Již potřetí převzala společnost Ölz Meisterbäcker od Spolkového ministerstva zemědělství a lesního hospodářství, životního prostředí a vodního hospodářství ocenění klimaaktiv za přínos k ochraně klimatu!
Máme radost z úspěšné realizace následujících proaktivních opatření:

• optimalizace větracích zařízení
• přechod na osvětlení s použitím LED světel
• implementace předehřevu vzduchu pro hořáky
• instalace deskového výměníku tepla

Energie Award 2015

Společnost Ölz obdržela nedávno od spolkového ministerstva ocenění klimaaktiv za přínos k ochraně klimatu. Týkalo se například následujících opatření:

• úspory energie při výrobě chladu díky oběhovému chladiči
• výměny svítidel za energeticky úsporná svítidla včetně LED
• úspor energie při topení, větrání a klimatizování díky efektivnímu rozdělení energie
• používání účinných chladicích zařízení v datovém centru

Energie Award 2011

Z prestižního ocenění za přínos k ochraně klimatu klimaaktiv se těší mistři pekaři z firmy Ölz. Byla oceněna koncepce úspory energie pro pekárnu v závodě „Wallenmahd“:

• rozšíření a optimalizace rekuperace tepla
• zvětšení skladovacího prostoru
• optimalizace hydrauliky a zlepšení regulace
• efektivní využití tepla

číst dál minimalizovat
Ölz Energie Management Team

Tým Ölz pro energetický management

My, společnost Ölz Meisterbäcker, lídr trhu a rakouský rodinný podnik, máme zájem na odpovědném nakládání s naší energií a chceme aktivně přispívat k ochraně klimatu.

Abychom mohli trvale snižovat spotřebu energie, pracuje tým Ölz pro energetický management, tvořený angažovanými zaměstnanci z různých oddělení společnosti Ölz, na koordinaci a realizaci cílených opatření na úsporu energie v nejrůznějších oblastech podniku.

Zdroje používáme úsporně a k našemu životnímu prostředí přistupujeme s respektem. Průběžným monitorováním ověřujeme postup v těchto opatřeních i jejich úspěšnost.

číst dál minimalizovat
100Grünstrom

Výhradně zelená elektřina

Volbou ekologické elektřiny jsme se rozhodli pro energii, která se vyrábí udržitelným způsobem v tuzemsku, čímž aktivně přispíváme k energetické změně a ochraně klimatu.

My všichni neseme odpovědnost za budoucnost naší planety. Proto jsme se rozhodli odebírat ekologickou elektřinu. Ve společnosti Ölz Meisterbäcker využíváme pokud možno vždy regionální nabídky. Vorarlberská ekologická elektřina je stoprocentně obnovitelná energie, která se získává převážně z vody. Nevznikají tak žádné emise CO2. Původ a podporu ekologické elektřiny navíc certifikuje institut TÜV Austria.

číst dál minimalizovat
Ölz Meisterbäcker Verantwortung für unseren Planeten

Neseme odpovědnost

My všichni neseme odpovědnost za naši planetu. Abychom mohli aktivně čelit klimatické změně, potřebujeme politiku zaměřenou na budoucnost, která stanoví jasné cíle pro zásobování energií a ochranu klimatu. Ve společnosti Ölz Meisterbäcker proto podporujeme klimatickou kampaň WWF za jasné, závazné klimatické cíle!

Elektrické světlo – samozřejmost našeho každodenního života. Je to také oblast, kde nás příroda podporuje a kde bychom na oplátku měli projevit respekt a odpovědný přístup. Ve společnost Ölz Meisterbäcker proto aktivně podporujeme iniciativu WWF EARTH HOUR. 1 hodina bez svícení jako známka ochrany klimatu.

číst dál minimalizovat
EFRE Logo

Rekuperace tepla

Pečeme odpovědně: Rekuperace tepla na dvou pekárenských linkách na toastový a sendvičový chléb Ölz

Projekt udržitelnosti společnosti Ölz Meisterbäcker zahrnuje instalaci čtyř tepelných výměníků s hladkými trubkami, každý s výkonem 30 kW, do komínů pecí pekárenských linek na toastový a sendvičový chléb Ölz.
Rekuperované teplo se připojí na stávající tepelnou soustavu podniku a teplo se tak využije dvakrát – jednak k pečení, jednak jako energetický zdroj pro podnik.

Realizací tohoto opatření bude možné ročně ušetřit cca 245 tun CO2. To odpovídá spotřebě plynu ve 141 domácnostech.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Bližší informace o IWB/EFRR na adrese: www.efre.gv.at 

číst dál minimalizovat

Znamenité recepty na toasty a sendviče Ölz

Rychlá a snadná příprava. Nejlepší je hned je vyzkoušet a prožít #okamzikpozitkuoelz.

Zajímavé odkazy